Nota prawna - RODO

Jak przetwarzamy Twoje dane?

(Obowiązek informacyjny na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej RODO).

1) Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz korespondencyjne, dane dot. Twojej aktywności na naszych stronach internetowych (to co wyświetlasz, klikasz), a jeśli jesteś naszym klientem to także dane dot. ofert, zamówień oraz zawartych umów, dane dot. reklamacji, dane finansowe (numer rachunku bankowego, dane dot. finansowania produktów);

2) Współadministratorzy oraz cele i podstawy przetwarzania. W związku z wyrażeniem zgody w celu marketingowym:

Kto:

▪ Blockchain Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-496), ul. Magnacka 7/50 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku – VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000658035, NIP 7151938995, REGON 366315562

▪ Blockchain Polska Sp. z o.o. 1 Sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-496), ul. Magnacka 7/50 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie – XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000716993, NIP 5223112661, REGON 369398985

▪ NewTech Data Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-496), ul. Magnacka 7/50 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie – XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000657465, NIP 7151938966, REGON 366283247

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej:

▪ w celu oferowania Tobie produktów i usług w/w marek w tym przygotowanie stosownych umów (marketing) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

▪ w celu dobierania ofert produktów i usług pod kątem Twoich potrzeb, zainteresowania, profilu – tj. w celu profilowania, w tym także z wykorzystaniem procesów automatycznych, polegającego na zestawianiu Twoich danych w zakresie udzielonej zgody, pochodzących z różnych źródeł (w tym danych zebranych przez BCP i NTDC, stron internetowych) i przypisanego na tej podstawie profilu, którego konsekwencją jest dobranie i przedstawienie Tobie reklam lub ofert odpowiadających Twojemu profilowi. Jeśli w jakimś zakresie skierowana do Ciebie reklama lub oferta nie odpowiada Twoim potrzebom lub zainteresowaniom, bądź powinniśmy uwzględnić inne czynniki, skontaktuj się z nami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

▪ w celu realizacji działań posprzedażowych polegających na analizie i badaniu satysfakcji klienta, zainteresowania marką, produktami i usługami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

▪ w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

▪ w celach analitycznych i statystycznych, dokonywania rozliczeń wewnętrznych między Blockchain Poland Sp. z o.o., NewTech Data Center Sp. z o.o. oraz prowadzenia audytów wewnętrznych, raportowania wewnętrznego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

▪ w celu realizacji Twoich praw, aktualizacji Twoich danych, prowadzenia bazy klientów łączącej dane z różnych systemów i źródeł (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3) Kontakt z inspektorem ochrony danych: Możesz skontaktować się z IOD BCP pod adresem e-mail iod@bcp24.pl, a także pisemnie na adres Blockchain Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa (02-496), ul. Magnacka 7/50 z dopiskiem „IOD”;

4) Odbiorcy danych: odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, firmy wspierające organizację i realizację wydarzeń, call center, audytorzy.

Dane możemy udostępnić spółkom z Grupy Eko Impuls tj. Blockchain Poland Sp. z o.o. 1 Sp. komandytowa, NewTech Data Center Sp. z o.o. ( w przypadku istnienia podstawy prawnej);.

5) Okres przechowywania: Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych przez okres w jakim te cele wynikające ze zgody pozostają ważne, ale nie dłużej niż 5 lat od ostatniego kontaktu z Tobą, a jeśli cofniesz zgodę to do momentu cofnięcia zgody. Dodatkowo do chwili przedawnienia roszczeń będziemy przechowywać dowód udzielonej przez Ciebie zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych. W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż 5 lat;

6) Pouczenie o prawach: masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przez kontakt na adres biuro@bcp24.pl do 24.05.2018 r., a od 25.05.2018 r. poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej www.bcp24.pl; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Możesz zrealizować swoje prawa wobec Współadministratorów także przez kontakt na adres email: biuro@bcp24.pl z dopiskiem „dane osobowe”;

7) Prawo do wniesienia sprzeciwu: masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w związku z celami opartymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej (w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). Masz prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

8) Prawo do skargi: masz prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25.05.2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

9) Źródło pochodzenia danych: dane udostępnianie przez Ciebie, dane zebrane i udostępnione przez lub w imieniu Administratorów (dane korespondencyjne jak wyżej), dane na podstawie dokumentów, dane pochodzące ze stron internetowych, w tym plików cookies; w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z także z publicznych rejestrów CEIDG oraz KRS.